I - Mục đích sử dụng

Quyđịnh về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng (Khách hàng) trong thương mại điện tử này (sau đây còn gọi tắt là: “Chính sách bảo mật thông tin”) nhằm đảm bảo cho hoạt động thu thập, xử lý, quản lý, sử dụng thông tin cá nhân, bí mật kinh doanh của Khách hàng, đối tác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng về bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia thực hiện đăng ký, sử dụng dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô của Công ty TNHH Auto Bắc Mỹ được công bố trên trang thông tin điện tử (website: https://uton.vn) và/hoặc Ứng dụng (di động) cung cấp Dịch vụ thương mại điện tử của Công ty.Chính sách này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

II - Phạm vi áp dụng

Ápdụng với tất cả các khách hàng; đối tác có tham gia đặt, sử dụng dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô của Công ty có truy cập, cung cấp thông tin cá nhân qua trang thông tin điện tử (website) và/hoặc Ứng dụng (di động) cung cấp Dịch vụ thương mại điện tử của Công ty, hộp thư điện tử (Email), điện thoại, bằng văn bản và các phương thức hợp pháp khác. Áp dụng cho tất cả cán bộ, nhân viên tại Công ty.

III - Định nghĩa

TrongChính sách bảo mật thông tin này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

Côngty được hiểu là Công ty TNHH Auto Bắc Mỹ.

Websitethương mại điện tử bán hàng là trang thông tin điện tử do Công ty thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô của Công ty: Từ trưng bày giới thiệu Dịch vụ vận tải đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng của Công ty.

Sàngiao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử của Công ty cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Ứngdụng sàn giao dịch thương mại điện tử là ứng dụng di động của Công ty cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu ứng dụng có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Thôngtin cá nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thông tin y tế, số tài khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân và những thông tin khác mà cá nhân mong muốn giữ bí mật.

Thôngtin cá nhân trong Chính sách bảo mật thông tin này không bao gồm thông tin liên hệ công việc và những thông tin mà cá nhân đã tự công bố trên các phương tiện truyền thông.

Thuthập thông tin cá nhân là hoạt động thu thập để đưa vào một cơ sở dữ liệu của Công ty bao gồm thông tin cá nhân của nhiều khách hàng, khách hàng trong hoạt động thương mại điện tử Công ty.

Kháchhàng trong Chính sách này (còn gọi là “Khách hàng”): là người mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức.

IV - Nội dung 

Côngty chúng tôi trong quá trình thiết lập, vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử, Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử cam kết và có trách nhiệm thực hiện chính sách bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng, đối tác với các điều khoản cụ thể dưới đây:

1.Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2.KHÔNG đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của hoặc thông tin cá nhân của Khách hàng, đối tác trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3.Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng:

Trongquá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu Công ty có thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, khách hàng thì phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân.

Trườnghợp Công ty chúng tôi, trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng, thì chúng tôi có trách nhiệm:
Xáclập hợp đồng giữa hai bên phải quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân;

Nếuhợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì Công ty chúng tôi liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vi phạm các quy định pháp luật liên quan hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân

4.Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

KhiCông ty chúng tôi có thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng, chúng tôi cam kết chính sách bảo vệ thông tin cá nhân với các nội dung sau:

4.1.Mục đích thu thập thông tin cá nhân.
Đểgiới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty chúng tôi đến Khách hàng; xác lập và thực hiện cung cung ứng hàng hóa, dịch vụ vận tải, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng của Công ty; Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm; Giải đáp thắc mắc khách hàng; Cung cấp cho quý khách thông tin mới nhất của chúng tôi; Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của website và ứng dụng.

4.2.Khách hàng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4.3.Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của khách hàng thì Công ty có trách nhiệm:
Thôngbáo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện với khách hàng về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của khách hàng;
Sửdụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo với khách hàng và phải được khách hàng đồng ý;
Bảođảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của khách hàng;
Tựmình hoặc có biện pháp để khách hàng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác;
Chỉđược chuyển giao thông tin của khách hàng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.4.Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân.
Côngty cam kết sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:

Cómột thỏa thuận riêng bằng văn bản Khách hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;
Đểcung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của Khách hàng trong phạm vi ngành nghề kinh doanh hợp pháp, hợp lệ của Công ty;
Thựchiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng thông tin quy định tại Điều này bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

4.5.Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các Thông tin cá nhân của Khách hàng vào mục đích xác lập, thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa Công ty với khách hàng; không để lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho một Bên nào khác trừ khi có sự đồng ý của Khách hàng bằng văn bản và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

4.6.Thời gian lưu trữ thông tin: Theo yêu cầu của việc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

4.7.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân: Chính khách hàng mới có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của mình khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc Email gửi đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty chúng tôi; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

4.8.Khi quý Khách hàng cần biết về hoạt động thu thập, xử lý thông tin cá nhân của mình; khi cần tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình đã cung cấp cho Công ty chúng tôi qua việc sử dụng dịch vụ, có thể liên lạc qua Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công ty theo các phương thức sau:
Địachỉ: 304 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; hoặc Email: info@uton.vn để quý Khách hàng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;
Thựchiện qua Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng.

4.9.Những nội dung trên phải được hiển thị rõ ràng cho Khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

4.10.Nếu việc thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng được Công ty chúng tôi thực hiện thông qua website thương mại điện tử thì chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này được Công ty chúng tôi công bố công khai tại trên website của Công ty chúng tôi.

5.Xin phép Khách hàng khi tiến hành thu thập thông tin

5.1.Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4.5.4 Điều này việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trên website thương mại điện tử (gọi tắt là đơn vị thu thập thông tin) phải được sự đồng ý trước của khách hàng có thông tin đó (gọi tắt là chủ thể thông tin).

5.2.Khi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng, Công ty thực hiện phải thiết lập cơ chế để chủ thể thông tin bày tỏ sự đồng ý một cách rõ ràng, thông qua các chức năng trực tuyến trên website, Ứng dụng, thư điện tử, tin nhắn, hoặc những phương thức khác theo thỏa thuận giữa hai bên.

5.3.Khi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng, Công ty phải có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau:
Chiasẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;
Sửdụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

5.4.Khi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng không cần được sự đồng ý trước của chủ thể thông tin trong các trường hợp sau:
Thuthập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
Thuthập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
Thuthập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

6.Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân

6.1.Khi thu thập thông tin phải đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân mà Công ty thu thập và lưu trữ, có biện pháp để ngăn ngừa các hành vi sau:
Đánhcắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;
Sửdụng thông tin trái phép;
Thayđổi, phá hủy thông tin trái phép.

6.2.Khi thu thập thông tin phải có cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Khikhách hàng có khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Khách hàng có thể liên lạc qua Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công ty theo các phương thức sau:
Địachỉ: 304 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; hoặc Email: info@uton.vn hoặc phương thức phù hợp khác để được xem xét giải quyết.

6.3.Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của Khách hàng, đơn vị lưu trữ thông tin phải thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

7.Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân

7.1.Khách hàng là chủ thể thông tin có quyền yêu cầu Công ty thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

7.2.Khi khách hàng có yêu cầu Công ty thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình, Khách hàng có thể liên lạc qua Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công ty theo các phương thức sau:
Địachỉ: 304 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; hoặc Email: info@uton.vn hoặc phương thức phù hợp khác.

7.3.Công ty sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách hàng khi có yêu cầu hoặc Công ty có thể cung cấp cho Khách hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

8.Cung cấp cho các đơn vị khác
Côngty có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho quý khách hàng. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của quý khách đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của quý khách. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

9.Sự an toàn
Khilập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho Công ty thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vìluôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Công ty luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

10.An toàn trong thanh toán
Mọikhách hàng tham gia giao dịch tại Công ty chúng tôi qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/thẻ ATM nội địa đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa. Bên cạnh đó, khi thực hiện thanh toán qua mạng, quý khách vui lòng lưu ý các chi tiết sau:

Chỉthanh toán trên website có chứng chỉ an toàn, bảo mật hệ thống thẻ.
Tuyệtđối không cho người khác mượn thẻ tín dụng hoặc tài khoản của mình để thực hiện thanh toán trên website; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, khách hàng vui lòng thông báo ngay lập tức cho chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ kịp thời.

Kiểmtra tài khoản ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát

11.Sử dụng “cookie”
Cookielà một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của quý khách bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của quý khách. Cookie được chỉ định vào máy tính của quý khách và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho quý khách.

Chúngtôi dùng “cookie” để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của quý khách khi truy cập mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có.

Quýkhách có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những browser tự động chấp nhận cookie, nhưng quý khách có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu quý khách thích. Tuy nhiên, nếu quý khách chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Công ty chúng tôi.

12.Cá nhân là Trẻ vị thành niên
Côngty từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của cha/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

13.Các đường liên kết ngoài trang web
Trangweb này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác được liên kết hoặc liên kết với trang web này.

V - Điều khoản thi hành

Quyđịnh này có giá trị hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Nộidung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại Công ty, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có liên kết tại trang thông tin điện tử của Công ty. Chúng tôi khuyến nghị quý khách đọc kỹ “Chính sách An toàn và Bảo mật” của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

Côngty có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho khách hàng, Công ty sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ/Ứng dụng của chúng tôi.
KhiKhách hàng truy cập và sử dụng trang web/Ứng dụng của chúng tôi (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng khách hàng hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

Cập nhật ngày 01-01-2020